start inledning forntid före enskiftet enskiftet efter enskiftet inflyttning idag grannskapet referenser

Forntiden

 
Forntiden
Forntiden definieras som den tid då det inte finns skriftliga dokument att stödja historien på. Man får i stället förlita sig på arkeologiska fynd. Forntiden kan delas in i stenåldern, bronsåldern och järnåldern, en period på över tiotusen år som avslutas med den så kallade Vikingatiden för ca 1000 år sedan.

 


Rekonstruktionen ovan visar ett liknande långhus påträffat i Fosie. Rekonstruktion: Nils Björhem
Bondestenåldern
Jordbruk i Skåne påbörjades för ungefär 6000 år sedan och det var i samband med det som befolkningen började bli bofast och byar började växa fram. Om man skall prata om byhistoria är det väl alltså från denna tid man skall räkna.

Klimat
Klimatet var då nästan tropiskt - varmt och med en frodig växtlighet. En urskog av ädelträd täckte täckte större delen av Skåne. Man odlade spannmål och hade djurhållning med grisar och kreatur i området. Precis som vi upplever idag varierade klimatet en hel del även under forntiden. En mer dramatisk förändring skedde dock för drygt 2000 år sedan, under äldre järnåldern. Klimatet försämrades påtagligt, det blev kallare och vintrarna blev snötäckta, vilket var en nyhet. Djuren fick tas inomhus under den kalla perioden och säkert fick bostäderna isoleras bättre.

Välbefolkat område
Byn Hindby fanns ju kanske inte som ett begrepp under forntiden, men det är känt att hela området kring Malmö varit ganska väl befolkat. I själva Hindby tycks det tyvärr inte gjorts några större arkeologiska undersökningar. Grannbyn Fosie inventerades däremot i samband med att Inre Ringvägen och Fosie industriområde anlades på 1970-talet. Arkeologerna har där grävt fram ett flertal bosättningar och gravarsamlingar. Man har där funnit spår av befolkning tillbaka till jägarstenåldern, ända sedan den tiden isen smälte, för ca 12000 år sedan.


Fosie sjön
I den östra delen av Fosie Socken, motsvarande dagens Gullvik, finns en försänkning. Mitt i sänkan ligger en strategisk kulle. Kullen utgör Malmös högsta punkt - 37 meter över havet - ingen tillfällighet att där så småningom byggdes en kyrka, Fosie kyrka. Söder och öster om kullen fanns under forntiden en insjö. Vattnet kom från Segeå. 

Denna sjö har genom tiderna varit ömsom uttorkad och ömsom vattenfylld, påverkad av både klimatförändringar och människans manipulering. Idag är sjön i alla fall uttorkad, men fortfarande i början av 1900-talet fanns här ett litet vattendrag. Idag går motorvägen fram mitt i är själva sänkan. Fortfarande är sänkan nästan helt obebyggd och utgörs av och åkrar.

Sankmarker var förövrigt vanligt förekommande i hela Skåne. De skapades när isen drog sig tillbaka. Stora isblock trycktes ner i marken och när de så småningom tinade bildades små sjöar. Med tiden växte dessa igen till mossar och våtmarker.

Vikingaskepp
900 meter Nordost om Fosie kyrka har man grävt fram en vikingatida båtgrav med såväl en båt- som människograv. Det förefaller lite märkligt när man ser detta inlandsområde idag men tydligen fanns här farbara vattenleder fortfarande kring 1000-talet.

Hindby offermosse
I invigda kretsar är Hindby i alla fall riksbekant för en sak - en offermosse. Det är mycket få offermossar i Sverige som grävts ut i sin helhet men detta har skett i Hindby. Mossen var belägen i östra delarna av byn, nära dagens Inre Ringväg. Den grävdes ut i början på 1990-talet då man skulle schakta för nybebyggelse vid på den rivna gården. Schaktningen kom av sig när det dök upp arkeologiska fynd i marken.

Redan i slutet av jägarstenåldern, för ungefär 6000 år sedan, offrade människor i området regelbundet till mossen. Mängder med fynd har grävts fram. En ramp av trädstockar var anlagd där man tog sig ut i mossen med sina gåvor. Man har hittat stenyxor, spjutspetsar, mejslar, dolkar och skäror. Den spekuleras även om det förekommit människooffer. Varför man offrade och till vilka gudar är ju däremot okänt.

Offerplatsen var i bruk ända in till mitten av bronsåldern, det vill säga ungefär till 1500-talet f kr. Det borde motsvara närmare 80 generationer! Få traditioner har väl en sådan överlevnad!

 

referens bla: Den skånska historien före skrivkonsten, Fosie - från socken till inkorporering, Enskiftet i Malmötrakten.


Senast uppdaterad 2008-03-04

 

Webbproduktion:
Hans-Peter Nilsson