FolkhÄlsostatistik frÅn FN (UNDP)

Land

BNP PER

capita

(PPP US$)

SpÄdbarns-

dÖdlighet

(%)

FÖrvÄntad

LivslÄngd

(År)

fattigdom -

mindre Än

1 US$/dag

Fattigdom -

mindre Än

2 US$/dag

Tuberkulos

(per 100 000)

Andel

Jordbrukare

(%)

Befolkning

(miljoner)

Befolknings-

tÄthet

(per km2)

rankning

{name} {gdp} {imr} {lifetime} {poverty1} {poverty2} {tuberculosis} {agrilabour} {pop} {popdens} {hdi}

Denna tabell visar några parametrar som har att göra med folkhälsan. Alla kolumner är sorteringsbara genom att klicka på respektive rubrik. Genom att peka på rubriken får man också en närmare definition av parametern.

Just nu är urvalet av länderna lite begränsat men tanken är att utöka materialet inom kort.

fÖrklaringar till tabellen

Bruttonationalprodukt per capita

Omsättningen av pengar per person och år. Siffrorna anges i US $ men är omräknat enligt ett köpkraftsindex (Power Purchase Parity, PPP) för varje land vilket är baserat på hur höga levnadskostnaderna är. Detta ger en mer rättvis jämförelse än att använda en ren valutakurs.

Spädbarnsdödlighet

(Infant Mortality Rate (IMR))

Dödligheten bland levande födda förstra levnadsåret. Denna parameter ger en ganska samlad bild av nationens folkhälsa. Undernäring, tillgång till rent vatten, sjukvård och mödravård, utbildning samt landets infrastruktur är alla faktorer som påverkar barnadödligheten.

IMR uttrycks vanligen i antal/1000 men är här omräknat i procent

Förväntad livslängd

En beräkning av hur länge nu levande personer förväntas leva.

Fattigdom - Befolkning som lever på mindre än 1 US$ per dag

Fattigdom - Befolkning som lever på mindre än 2 US$ per dag

Tuberkulos per 100 000 invånare

Andel Jordbrukare

Alla nationer tenderar att genomgå samma utvecklingsfaser, från ett bondesamhälle via industrisamhälle till mer högteknologiska samhällen. Andelen av befolkningen som har sin inkomst från jordbruket säger därför en del om i i vilken fas nationen befinner sig i.

Befolkning

Befolkningstäthet

En beräkning av nationens landyta delat med befolkning efter uppgifter från CIA Worldfact Book 2007.

Anledningen att jag tagit med denna parameter är att man, åtminstånde rent hypotetiskt, kan tänka sig att ett tättbefolkat land är lättare att administrera är ett glesbefolkat.

Human Development Index

Tabellen ovan grundas på statistik från FN-organet UNDP och deras årliga rapport Human Development Report. Siffrorna är från 2007-2008.